Dax Touring Vans

Algemene voorwaarden van Dax Touring Vans

In deze huurvoorwaarden wordt verstaan:

Onder voertuig: het voertuig of de andere zaak die onderwerp is van de huurovereenkomst;
Onder huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
Onder verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als verhuurder de huurovereenkomst sluit;
Domicilie verhuurder: Verhuur vindt alleen plaats aan mensen die woonachtig zijn binnen de EU-landen;
Onder consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst niet heeft gesloten in de uitoefening van beroep of bedrijf;
Onder schade: de vermogensschade die verhuurder direct of indirect lijdt ten gevolge van:

  • Beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan of van een andere zaak van de verhuurder. Tot deze schade behorend onder meer de kosten van herstel of vervanging van het voertuig en de daaruit voortvloeiende derving van huurinkomsten;
  • Met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.

Onder bestuurder: de feitelijke bestuurder van het voertuig.

Artikel 1: Bepaling van de huurprijs en de duur van de huur
De huurder moet voordat hij zijn handtekening onder het huurcontract plaatst goed controleren of alle schades op het schadeformulier aangetekend zijn.
De huurovereenkomst en het tarief wordt aangegaan voor de periode die in het huurcontract is opgeschreven of op een andere manier wordt vastgelegd. Voor het overige is er sprake van een kilometervrije verhuur. Alleen als de huurder toestemming heeft gegeven om het voertuig op een ander tijdstip dan buiten de openingstijden terug te brengen is dit toegestaan. Tot dat moment blijft de huurder aansprakelijk voor alle schade die ontstaat tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft ontvangen en geïnspecteerd of laten inspecteren;
Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Raakt de kilometerteller defect dan moet de huurder dit onmiddellijk aan de verhuurder vertellen.

Artikel 2: Verlenging van de huurperiode
De huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag dat de huurperiode is geëindigd zoals afgesproken in de huurovereenkomst terug te brengen op het adres van Dax Tourings Vans, tenzij vooraf verlenging van de huurovereenkomst is afgesproken.

Artikel 3 Overschrijding van de huurperiode
Wanneer het voertuig niet tijdig wordt terugbezorgd of binnen de verlengde periode van de huurovereenkomst heeft de verhuurder het recht om het voertuig direct terug te nemen. De afspraken die in deze overeenkomst staan blijven van kracht tot het moment dat de verhuurder het voertuig weer in zijn bezit heeft. In dien het voertuig zonder toestemming langer wordt gebruikt dan de afgesproken huurperiode moet de huurder per dag € 60,50 inclusief BTW extra betalen bovenop de huursom en behoudt de verhuurder het recht om de borg als verrekening in te houden.
De verhuurder heeft het recht wanneer het voertuig niet tijdig is teruggebracht en geen telefonisch contact kan krijgen met de huurder om zijn voertuig te lokaliseren via een satelliettelefoon of een gps trackersysteem. De gemaakte kosten hiervan zijn voor de huurder.
Het is aan de verhuurder om te bepalen wanneer er sprake is van overmacht wanneer de huurperiode wordt overschreden.

Artikel 4 Annulering
Annuleren van de huurovereenkomst is niet mogelijk tenzij tussen de verhuurder en de huurder schriftelijk een annuleringsregeling is opgenomen.
Alleen wanneer dit schriftelijk is overeengekomen kan de verhuurder een korting geven wanneer het voertuig eerder wordt teruggebracht dan de afgesproken huurperiode.

Artikel 5 Betaling
De overeengekomen huurprijs moet bij vooruitbetaling betaald worden, tenzij dit schriftelijk anders wordt afgesproken met de verhuurder.
De huurder zal ten alle tijde de waarborgsom vooruit moeten betalen voordat hij het gehuurde voertuig meekrijgt.
Als het bedrag van de waarborgsom hoger is dan de huurprijs, dan strekt dit bedrag tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die de huurder eventueel aan de verhuurder verschuldigd is.
De waarborgsom zal niet eerder worden terugbetaald dan zodra de auto is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom niet eerder teruggestort zodra duidelijk is dat de omvang van de schade niet het bedrag van het eigen risico te boven gaat. Zodra duidelijk is dat de schade lager ligt dan de waarborgsom zal de verhuurder direct het resterende bedrag na aftrek van de schade terugstorten aan de huurder.
De verhuurder heeft het recht een extra zekerheid of een extra waarborgsom van de huurder te verlangen als deze de huurperiode zal verlengen.
Betaling dient na terugkomst na de verlopen huurtermijn direct te geschieden tenzij de verhuurder aan huurder een factuur verstrekt met een betalingstermijn hierop. Het restant van de betaling moet in ieder geval binnen veertien dagen na factuurdatum zijn voldaan.
Vanaf het moment dat de huurder het verschuldigde huurbedrag had moeten betalen en dit niet heeft gedaan is hij van rechtswege in verzuim. Vanaf de datum dat de huurder in verzuim is, is de huurder vanaf dat moment ook wettelijke rente verschuldigd.
Indien de huurder in gebreke blijft met betaling is de huurder na sommatie gehouden buitengerechtelijke incassokosten te betalen. Onder incassokosten wordt verstaan alle kosten die de verhuurder maakt om het verschuldigde bedrag te innen. De incassokosten gelden conform de WIK (wettelijke incassokosten) met een minimum van € 40,-

Artikel 6 Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig
Tijdens de huurperiode zijn de kosten die gebonden zijn aan het gebruik van het voertuig zoals tolgeld, reiniging, parkeergeld en andere kosten voor het voertuig voor rekening van de huurder. De brandstofkosten zijn voor rekening van de huurder. De huurder zal het voertuig te allen tijde afgetankt bij verhuurder moeten terugbrengen.

Artikel 7 Gebruik van het voertuig
De huurder zal voorzichtig om moeten gaan met het voertuig en het daarvoor gebruiken waar het voor bestemd is. De huurder is gehouden om het voertuig in de oorspronkelijke staat bij de verhuurder terug te bezorgen.
Alleen de personen die in de huurovereenkomst als bestuurder en tevens als huurder worden aangeduid, mogen het voertuig besturen. Per bestuurder zal een geldig rijbewijs aangeleverd moeten worden. Het is de huurder niet toegestaan het voertuig aan iemand anders ter beschikking te stellen die niet als bestuurder is vermeldt op het huurcontract. Bij schade kunnen alle daaruit voortkomende kosten worden verhaald op degene die het voertuig niet mocht besturen, inclusief de schademaatschappij die de schade heeft uitbetaald aan de tegenpartij.
De huurder moet er op letten dat alle bestuurders over de bevoegdheid en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid voor het besturen van het voertuig beschikken en minimaal 1 jaar in bezit zijn van een geldig rijbewijs. Is dit niet het geval dan ontstaat er schade door eigen schuld en voor eigen risico die de betrokken persoon moet vergoeden.
De huurder mag het gehuurde voertuig niet aan iemand anders verhuren, tenzij de verhuurder hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
De huurder mag niet de verhuurder binden aan derden of daartoe de schijn opwekken. Als het voertuig uit de macht van de huurder is geraakt dan moet hij de verhuurder hiervan direct op de hoogte stellen.
De huurder mag het voertuig niet gebruiken om dieren mee te vervoeren, te gebruiken voor rijles of wedstrijden houden, snelheids, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven. Als de huur met het voertuig over de landsgrens gaat moet hij de verhuurder hiervan op de hoogte stellen.
De huurder is verplicht om alle vloeistoffen en de bandenspanning van het voertuig op het vereiste niveau te (laten) houden.
De huurder is verplicht om de auto schoon, zowel van binnen als buiten af te leveren. Bij niet nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht met een minimum van € 30,25 inclusief BTW.
De huurder moet de juiste brandstof tanken voor het voertuig. Wordt de verkeerde brandstof getankt dan worden deze kosten allemaal verhaald op de huurder.
Als het voertuig schade heeft of een gebrek heeft, is het niet toestaan om verder te rijden met het voertuig als de schade daardoor verergerd of wanneer de verkeersveiligheid daardoor in gevaar komt.
In het geval van een gebeurtenis waarbij het voertuig schade heeft of een gebrek, is de huurder verplicht dit direct door te geven aan de verhuurder en de instructies van de verhuurder op te volgen, de politie te waarschuwen en alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan de verhuurder of zijn verzekeraar te verstrekken.
Binnen 48 uur zal de huurder een volledig ondertekend schadeformulier aan de verhuurder geven. Indien dit formulier niet tijdig is verstrekt dan de verzekeringsmaatschappij de schade verhalen op de verhuurder.
Huurder is verplicht de afspraken van dit artikel uit te leggen aan de bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op het naleven hiervan.

Artikel 8 Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
Tenzij op het schaderegistratieformulier die bij vertrek is opgemaakt anders is aangegeven, wordt huurder geacht het voertuig zonder zichtbare gebreken of beschadigingen te hebben ontvangen. De huurder is aansprakelijk voor de schade die ontstaat tijdens de huurperiode of verband houd met het huren van het voertuig met inachtneming van het navolgende.

  • Als er een eigen risico in de huurovereenkomst is afgesproken is de schade van de huurder per schadegeval beperkt tot het eigen bedrag van het risico. Bij Dax Touring Vans geldt een eigen risico van € 600,- inclusief BTW of € 300,- inclusief BTW bij een schadeafkoop van € 12,10 inclusief BTW per dag.
  • Het eigen risico geldt niet wanneer schade is ontstaan met wederzijds goedvinden, evidente nalatigheid of onzorgvuldigheid van de huurder.
  • Indien de sleutel in het voertuig is blijven zitten of wordt vermist en het voertuig wordt gestolen zal de verzekeringsmaatschappij alle schade verhalen.
  • Indien blijkt dat er te hard of te gevaarlijk is gereden wordt de schade verhaald op de huurder of de bestuurder.

Huurder is aansprakelijk als de schade is ontstaan door onzorgvuldigheid conform artikel 7 Huurder is aansprakelijk indien hij het voertuig heeft weder verhuurd , ook indien de verhuurder daarmee heeft ingestemd.
Huurder is aansprakelijk indien het schade betreft ten gevolge van enige nadeel door of met het voertuig toegebracht aan derden, en de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering die voor het motorrijtuig is afgesloten geen dekking biedt op grond van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden. De polisvoorwaarden zijn bij verhuurder ter inzage en zullen op het eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.
Huurder is aansprakelijk voor schade door vermissing van het voertuig en de bij het voertuig behorende autosleutels of de bediening van de alarminstallatie of de bij het voertuig beherende bescheiden niet bij de verhuurder zijn ingeleverd.
Als er door de verhuurder al dan niet een verplichte verzekering is afgesloten tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan verhuurder of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de huurder onverlet.
Voor schade die is ontstaan door beschadiging van, of toegebracht met enig deel van het voertuig dat zich op een afstand van meer dan twee meter boven de grond bevindt, dan wel is toegebracht met enig deel van de lading dat zich boven die hoogte bevindt.
Indien het voertuig een bestel, vracht of kampeerauto is, geldt voornoemd hoog eigen risico ook voor schade die het gevolg is van beschadiging van, of toegebracht met, enig deel van het voertuig, dan wel toegebracht met enig deel van de lading, dat zich op een hoogte van minder dan twee meter boven de grond binnen een afstand van 75 cm van de bovenzijde van het voertuig of van de daar boven uitstekende lading bevindt, mits aannemelijk is dat de schade is ontstaan door een aanrijding met dat deel van het voertuig of van de lading.
Indien het schadegevolg van enig nadeel is dat met of door het voertuig is toegebracht wordt de omvang daarvan op voorhand bepaald op het bedrag van de aan de rechtstreeks benadeelde verstrekte schadeloosstellingen, eventueel vermeerderd met ander schade van de verhuurder.
De schade ten gevolge van de onmogelijkheid het voertuig tijdens de periode van herstel of vervanging te verhuren, wordt op voorhand bepaald op het aantal dagen gemoeid met herstel of vervanging van het voertuig, vermenigvuldigd met de huurprijs per dag verminderd met 10% in verband met de besparing van variabele kosten.
In het geval van schade in het buitenland toegebracht aan het voertuig zijn de kosten van reparatie voor rekening van de verhuurder, tenzij er sprake is van overmacht.

Artikel 9 Reparaties en onderhoudsbeurten
Als er kosten of reparatiewerkzaamheden ontstaan tijdens de huurperiode zal de verhuurder deze op zijn kosten moeten laten repareren, tenzij dit voor rekening komt van de huurder.
Onderhoud en reparatiewerkzaamheden moeten in het bedrijf van verhuurder worden uitgevoerd. Als dit niet mogelijk is dan moeten de werkzaamheden worden verricht door een garagebedrijf welke wordt aangewezen door de verhuurder.
Onderhoud en reparatiewerkzaamheden mogen niet door huurder op eigen houtje worden uitgevoerd, hiervoor moet hij de toestemming hebben van de verhuurder.
Bij wel verkregen toestemming voor onderhoud of reparatie moet het garagebedrijf een gespecificeerde nota kunnen overleggen en een bewijs van betaling moet aan de verhuurder gegeven worden.
Op verzoek van de verhuurder moet de huurder bij reparaties, het vervangen van onderdelen de factuur bij de verhuurder inleveren. Als de huurder dit niet kan overleggen dan worden de kosten niet door de verhuurder vergoed.

Artikel 10 Technische gebreken aan de auto
Als het verder rijden met een voertuig onmogelijk is geworden door een defect heeft de huurder recht op vervangend vervoer volgens de geldende regeling van de verhuurder. De verhuurder zal zich inspannen om vervangend vervoer te regelen voor de huurder.
Als het verder rijden met een voertuig onmogelijk is geworden door een andere oorzaak heeft de huurder geen recht op vervangend vervoer. De verhuurder is niet aansprakelijk voor de andere gevolgen van de onmogelijkheid om verder te rijden.
Voor de gevolgen van beschadiging van met het voertuig vervoerde zaken, hoe dan ook ontstaan, is verhuurder nooit aansprakelijk. Van de huurder wordt verwacht dat hij hier een deugdelijke verzekering voor afsluit, ook in het geval de huurder een consument is.

Artikel 11 Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen
Voor rekening van de huurder zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die te maken hebben met het ter beschikking stellen van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, behalve als deze te maken hebben met een defect die bij aanvang van de huur reeds aanwezig was. Als deze sancties en maatregelen aan de verhuurder worden opgelegd moet de huurder de verhuurder op zijn verzoek schadeloos stellen, waarbij de huurder aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd is, met een minimum van € 48,40 inclusief BTW. Als de verhuurder door enige gedraging of nalaten van de huurder een verkeersboete of overtreding wordt verstrekt is de huurder gehouden deze kosten aan de verhuurder te vergoeden met een minimum van € 12,10 inclusief BTW

Artikel 12 Beslag op het voertuig
Als er beslag op het voertuig wordt gelegd vanwege een administratief, civiel of een strafrechtelijke oorzaak blijft de huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, zoals betaling van de huurprijs tot het moment dat het voertuig weer vrij is van beslagen en weer in het bezit is van de verhuurder.
De huurder is gehouden de verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortkomende kosten.

Artikel 13 Ontbinding van de huur
De verhuurder heeft het recht om de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en het voertuig weer in zijn macht te verkrijgen zonder dat verhuurder daartoe enige vergoeding zou moeten betalen, schade of rente.
Als de huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, hij surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard of zijn woonplaats of zetel naar het buitenland verplaatst, er beslag wordt gelegd op het voertuig, of zich omstandigheden voordoen waarvan de verhuurder niet op de hoogte was maar vanwege deze omstandigheden niet zijn voertuig niet zou hebben verhuurd is hij gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden.
Huurder zal alle medewerking verlenen aan de verhuurder om het voertuig weer in zijn bezit te doen verkrijgen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de huurder voor gedragen of nalatigheden van anderen
De huurder is aansprakelijke voor de gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook als deze niet de instemming van de huurder hadden.

Artikel 15 Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en de bestuurder
De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie.
Aan de hand van deze verwerking kan de verhuurder de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service verlenen en actuele productinformatie geven. De huurder of de bestuurder kunnen tegen verwerking van hun gegevens ten behoeve van direct mailing bij de verhuurder in verzet gaan en dat zal worden gehonoreerd.
De gegevens kunnen tevens worden opgenomen in een Autoverhuur WaarschuwingsSysteem. De persoonsgegevens van huurder of van bestuurder worden in ieder geval opgenomen indien het voertuig niet wordt teruggebracht, er misdrijven of overtredingen met het voertuig worden gepleegd of door toedoen of nalaten van de huurder of bestuurder herhaaldelijk schade aan de auto wordt toegebracht en indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan. Gevolg hiervan is dat de huurder voor jaren nergens meer een voertuig kan huren.

Artikel 16 Toepasselijke recht
De huurovereenkomst wordt te allen tijde beheerst door Nederlands recht. Indien de zaak wordt voorgelegd aan een andere rechter dan de kantonrechter, dan is uitsluitend bevoegd de rechter met de bevoegd in de vestigingsplaats van verhuurder, tenzij huurder binnen een maand nadat de verhuurder schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.